Verpleegkundige wetenschappen (2006-2007)

Binnen dit opleidingsonderdeel is het bedoeling om ervaringsgericht wetenschappelijke onderzoeksliteratuur bij te brengen. Hierbij wordt theorie aangebracht, gerelateerd aan specifieke topics. Het doel is om per groep gerelateerde wetenschappelijke onderzoeksartikelen te lezen, samen te vatten en vervolgens in één tekst samen te vatten. Deze samenvatting dient men dan ook aan de medestudenten voor te stellen. Vanuit het standpunt: 'alles kan beter' is het streven naar een zo goed mogelijke dienstverlening' aan de patiënt ook voor verpleegkundigen een belangrijke opgave. Binnen de cursus wordt getracht om aan te tonen dat integrale kwaliteitszorg heel wat mogelijkheden biedt om de dienstvrelening op een meer professionele wijze te organiseren. Dit wordt benaderd vanuit functiedifferentiatie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C18 Medestudenten coachen.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
07108400
Code:
07108400
Vakcoördinator:
Lieven De Maesschalck
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend