Concepten in de geriatrische verpleegkunde (2006-2007)

Het bijzondere aan 'Geriatrische Verpleging' zijn niet de ziekten, maar wel kenmerken bij ouderen. Zij maken dat ziektebeelden zich anders manifesteren, andere problemen oproepen en daarom ook een andere benadering vereisen. Geriatrische verpleging is dus niet uniek omwille van de pathologie of technieken die we zouden moeten beheersen. Geriatrische verpleging vergt wel een andere manier van kijken naar ... dus een ander referentiekader. Concepten als multipathologie, gewijzigde presentatie van ziekte, broosheid en multidisciplinariteit staan daarbij centraal. Zeer belangrijk in dit geheel is de ethische invalshoek waarmee we naar ons eigen professioneel handelen kijken. Geriatrische verpleging betekent ook rekening houden met het levenseinde. Daarom wordt ook ingegaan op palliatieve zorg.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Verpleegkunde (PBA) / / De oudere zorgvrager

B. Competenties

OO:
09108945
Code:
09108945
Vakcoördinator:
Frans Geudens
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend