Afstudeerproject office-management (2006-2007)

Als student toon je aan de buitenwereld dat je klaar bent om als professionele bachelor aan de slag te gaan. Met je afstudeerproject toon je je analytische geest en je vermogen om een vakgebonden onderwerp uit te spitten en op creatieve en structurele wijze te verhelderen aan anderen. Uiteraard ga je het warme water niet terug uitvinden, vindingrijkheid is het sleutelwoord tot succes. De rol van adviseur mag je immers niet misstaan en doorheen je ideeën moet een nieuwe frisse wind waaien. Je bent ten slotte zeker van je stuk wanneer je je ideeën motiveert en verdedigt voor een jury. Voor de studenten van Management Assistant: Om je derde jaar formeel af te sluiten moet je een eindwerk schrijven. Het gaat om een actualiteitsdossier in het Engels, Frans, Duits of Spaans. Gedurende 2 tot 3 maanden volg je een actueel onderwerp of thema in de media. Het ligt voor de hand dat je onderwerp in het verlengde ligt van je opleiding. Richt je aandacht dus op bedrijfseconomische, socio-economische en politiek-economische onderwerpen. Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk verschillende talen en verschillende media bij je eindwerk betrekt: kranten, tijdschriften, televisie, internet. Uiteraard moet je bronmateriaal over een zekere periode gespreid zijn. Diversiteit is overigens zeker even belangrijk als kwantiteit. Buitenlandse kranten zijn over het algemeen niet zo goedkoop. Door het internet te gebruiken kun je de kosten gevoelig beperken. Verder kun je voor de aankoop van kranten en tijdschriften natuurlijk afspraken maken met je klasgenoten. En vergeet vooral het enorme aanbod van tijdschriften in onze mediatheek niet. De gevonden informatie ga je op een persoonlijke manier verwerken en kritisch analyseren. Je kunt ook de standpunten vergelijken van de verschillende partijen in een bepaalde probleem- of conflictsituatie. Ga dus op zoek naar achtergronden en verbanden, naar overeenkomsten en tegenstellingen, naar argumenten en tegenargumenten, naar oorzaken en gevolgen en breng daar kritisch verslag over uit. Uiteindelijk zal je je rapport aan een jury voorleggen. Voor de studenten van ZVT: Ook de derdejaars ZVT krijgt een eindejaarsproject maar dan met de focus op vertaalaspecten. Je werkt een tweeledige vertaal-opdracht uit: van én naar één vreemde taal naar keuze. 1. Vertaling uit de vreemde taal naar het Nederlands: een artikel van minimaal 3 pagina's uit "Focus" (voor Duits), "The Economist" (Engels) of "La Libre Entreprise" (Frans). Al deze tijdschriften vind je in de mediatheek van de school. 2. Vertaling uit het Nederlands naar de vreemde taal: een artikel uit de Financieel-Economische Tijd, eveneens beschikbaar in de HIK-mediatheek. Beide artikels moeten aan de volgende eisen voldoen: - ze moeten handelen over een onderwerp dat wordt benaderd vanuit een economisch getinte invalshoek - de beide artikels moeten over een verschillend onderwerp handelen - voldoende actueel (in elk geval uit de lopende jaargang) - bij voorkeur internationaal - geen spannend verhaaltje, maar een zakelijke analyse - minimaal 15.000 karakters, spaties niet meegerekend (als het artikel langer is, wordt de rest samenvattend vertaald, na overleg met de eindwerkbegeleider) - eventueel twee of drie kortere artikels over hetzelfde onderwerp en met een vergelijkbare invalshoek - de gekozen artikels moeten worden goedgekeurd door de ZVT-eindwerkbegeleiders

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104284
Code:
02104284
Vakcoördinator:
Kathleen Tielemans
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd