Aardrijkskunde (2006-2007)

Het opleidingsonderdeel staat in de drie jaren van de opleiding op het programma. In dit opleidingsonderdeel verwerf je vakkennis, vakdidactische principes, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om aardrijkskunde te onderwijzen aan leerlingen van de 1ste en 2de graad secundair onderwijs en het volledige beroepsonderwijs. In het derde jaar staan sociaal-economische thema’ s centraal. De klemtoon ligt op de mens en zijn woon- en leefomgeving. Tijdens excursies en opdrachten krijg je de kans om je verder te verdiepen in fysische thema's. Een typisch geografische werkvorm is de excursie. Over de drie leerjaren varieert het aantal verplichte excursiedagen tussen de 10 en 15. Ze kunnen gegroepeerd worden tot meerdaagse excursies. In het tweede of derde jaar gaat minstens één meerdaagse naar het buitenland. De keuze van de onderwerpen voor de excursie sluit aan bij zowel fysische als sociaal-economische thema’s uit het leerplan van het secundair onderwijs. Ze vormen over de drie opleidingsjaren een geheel.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C08 Partner van externen.
 • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106149
Code:
11106149
Vakcoördinator:
Els De Vadder
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend