Eindwerk (2006-2007)

De onderzoeksopdracht die je hebt uitgevoerd in het kader van de stage rapporteer je in een eindwerk en dit werk presenteer je en verdedig je in het openbaar voor een vakjury. Belangrijk bij het genereren van je eindwerk is dat je informatie kan verwerven en verwerken tot een coherent en verstaanbaar geheel zodat personen met een gelijkaardige opleiding als jij het eindwerk begrijpen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
  • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.
  • C04 De BLter is vertrouwd met de specifieke veiligheids-, milieutechnische, hygiënische en deontologische principes of aspecten van het werken in een medisch, bio(techno)logisch of farmacologisch laboratorium en kan de voorschriften terzake correct toepassen.
  • C05 De BLter kan werkschema’s opstellen en chronologisch plannen en kan deze werkschema’s binnen een redelijk tijdsbestek uitvoeren.

A. Volgtijdelijkheid

Biomedische laboratoriumtechnologie (PBA) / / Stage

B. Competenties

OO:
06002280
Code:
06002280
Vakcoördinator:
Lydia Hendriks
Semester:
2
Studiepunten:
8
Creditcontract mogelijk?
Neen
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd