Oriëntatie beroep en werkveld deel 1 (2006-2007)

In "Oriëntatie Beroep en Werkveld deel 1" krijgt de student vier onderwijsactiviteiten. In 'agogiek' proberen we de kern van het beroep van maatschappelijk assistent te vatten: "de begeleider van veranderingsprocessen". We staan stil bij de vraag hoe dat gebeurt, waarom dat gebeurt en welke plaats de begeleider daarin heeft. In 'terreinen sociaal werk' maakt de student kennis met het profiel van de maatschappelijk assistent: wat moet hij kennen, kunnen en hoe moet hij zijn? Verder leert hij de verschillende terreinen kennen waarin de maatschappelijk assistent actief is: het sociaal cultureel werk, personeelswerk, maatschappelijk werk en maatschappelijk advisering. 'Schriftelijke communicatie' en 'sociale informatiekunde' zijn ondersteuningsvakken waarin de student kennis maakt met en oefent in vaardigheden om schriftelijk goed te communiceren met cliënten, collega's, beleidsmakers of een breder lezerspubliek. Hij leert ook gericht informatie te zoeken, te selecteren en aan te wenden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.
 • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
04103008
Code:
04103008
Vakcoördinator:
Gie Van den Eeckhaut
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend