Algemene microbiologie (2006-2007)

De cursus microbiologie maakt je duidelijk waar de microbiologie zich situeert binnen de biologie en hoe deze wetenschap gegroeid is. Je bestudeert een aantal criteria op basis van de welke je een taxonomische classificatie leert maken. Je bestudeert het belang en het nut van de micro-organismen zowel voor de medische wereld, de voedingsindustrie als de farmaceutische industrie. Hiervoor heb je een goede kennis nodig van de bacteriën naar morfologie, celbouw en taxonomie. Eveneens leer je de processen kennen en begrijpen van de bacteriële genetica namelijk de replicatie, de transcriptie en de eiwitsynthese en de regulatie hiervan. Hierdoor krijg je meer inzicht in de basis van de moleculaire biologie. Het labo behandelt dan de primaire technieken van bacteriologie (kweken, aseptische werkwijze, ..) en microscopie die toelaten de micro-organismen te bestuderen. De cursus bereidt de studenten voor op de beroepsspecifieke labo's van het tweede en derde jaar.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
 • C02 De BLter is in staat om nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch en efficiënt laboratoriumanalyses uit te voeren (= voorbereiding en meten) met aandacht voor de eisen van een georganiseerd kwaliteitssysteem.
 • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.
 • C04 De BLter is vertrouwd met de specifieke veiligheids-, milieutechnische, hygiënische en deontologische principes of aspecten van het werken in een medisch, bio(techno)logisch of farmacologisch laboratorium en kan de voorschriften terzake correct toepassen.
 • C05 De BLter kan werkschema’s opstellen en chronologisch plannen en kan deze werkschema’s binnen een redelijk tijdsbestek uitvoeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
06002009
Code:
06002009
Vakcoördinator:
Ite Tytgat
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend