De zorgvrager in de sociale context (2006-2007)

Als sociaal verpleegkundige vervul je een gespecialiseerde functie in de gezondheidszorg. Door het combineren van sociaal werk en vaardigheden als verpleegkundige richt jij je niet alleen op de fysische aspecten van de ziekte maar ook op de beleving door de patiënt en zijn omgeving. Daarom richt dit OO zich op de verschillende aspecten van het sociaal verpleegkundig werk zoals gezondheidsbevordering, communicatie, de kerntaken van de sociaal verpleegkundige. Daarnaast komen ook aspecten uit de sociale geneeskunde en de voedingsleer aan bod.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
07108206
Code:
07108206
Vakcoördinator:
Karolien Baldewijns
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend