keuzevak Fabricagecontrole (2006-2007)

Om tot kwaliteitsbeheersing te komen is een grondige studie van het productieproces van cruciaal belang. Hoe gebruik je normaal-waarschijnlijkheidspapier om te beoordelen of een proces normaal verloopt en hoe kan je de prestaties ten opzichte van vereiste normen getalsmatig gaan uitdrukken met procesparameters? Wanneer je met een geschikte frequentie steekproeven blijft nemen in een bepaald productieproces kan je hieruit regelkaarten genereren die toelaten het verloop van de procesbeheersing in de tijd te analyseren. Met deze gegevens kan je medewerkers en superieuren overtuigen en verantwoorde ingrepen gaan plannen. De klemtoon ligt op het interpreteren van variabele metingen. Ook de regelkaarten van zogenaamde attributieve metingen zal je leren gebruiken. Omdat deze volgens dezelfde filosofie zijn opgebouwd, wordt hier minder tijd aan besteed. In het laatste hoofdstuk leer je hoe je gebruik kan maken van binomiaal-waarschijnlijkheidspapier om gefundeerde besluiten te trekken in verband met bijvoorbeeld leveranciersbeoordeling. Het geheel kadert in een algemene kwaliteitsvisie en daarom wordt ook aandacht geschonken aan technieken om gegevens te ordenen en grafisch voor te stellen.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
  • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
  • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C05 Bereid zijn om contact te zoeken met andere onderzoeksgroepen en samenwerking nastreven.
  • C06 Een diagnose kunnen stellen.
  • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Het is aanbevolen, doch niet onontbeerlijk, om het vak statistiek voorafgaandelijk af te leggen..

OO:
03110310
Code:
03110310
Vakcoördinator:
Luc Vanwesemael
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend