Communicatie- en informatievaardigheden (2006-2007)

Van een bachelor wordt verwacht dat je informatie over je vakdomein kan opzoeken, begrijpen en verwerken. In het opleidingsonderdeel communicatie- en informatievaardigheden komen deze vaardigheden aan bod. Je leert hoe je gericht informatie over je vakdomein kan opzoeken en verwerken. Je krijgt hierbij de nodige taalkundige, technische en informatorische ondersteuning.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
  • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
06002271
Code:
06002271
Vakcoördinator:
Lena Dilliën
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend