Intensieve neonatologie (2006-2007)

De student maakt in deze cursus kennis met specifieke pathologie van de bedreigde neonaat. Daarnaast komen diverse aspecten van zorg voor deze patientenpopulatie aan bod: opname, monitoring en beademing. Vier lesuren worden besteed aan borstvoeding en lactatie.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De vroedvrouw heeft een fundamentele grondhouding van echtheid, empathie en onvoorwaardelijk respect.
  • C07 De vroedvrouw is in staat de behoeften en verwachtingen van de cliënt in onderlinge dialoog te detecteren en te analyseren. Hierbij aansluitend kan zij de nodige informatie geven zodat de cliënt tot een bewust geïnformeerde keuze komt omtrent de te volgen benaderingswijze. Deze keuze dient door de vroedvrouw respectvol te worden benaderd.
  • C10 De vroedvrouw heeft de expertise om, vanuit een holistisch referentiekader, de noodzakelijke, accurate en multidimensionele zorg te verlenen aan de cliënt. Zij is in staat deze zorg aan te passen aan de levensfase van de cliënt.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student bezit basiskennis van zorg voor de neonaat. Deze basiskennis wordt aangeboden in het tweede jaar vroedkunde: aspecten rond verpleging van prematuur en de dysmatuur geboren kinderen, hyperbilirubinaemie, toediening van voeding aan de vroeggeborene, reanimatie van de pasgeborene, monitoring, comfortzorg, beleving van ouders met een vroeggeborene en pijn bij prematuren

OO:
03109630
Code:
03109630
Vakcoördinator:
Katrin De Winter
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend