Filosofie, ethiek en recht (2006-2007)

Via casussen en praktijkvoorbeelden worden studenten gestimuleerd om kritisch te denken vanuit zowel een ethisch als een juridisch perspectief, en zelf een maatschappijvisie uit te werken. Bij het ontwikkelen van de filosofisch-ethische inzichten in de zorgtaak van verpleegkundige beroepen wordt toegspitst op het omgaan met het gekwetste leven. Bijzondere aandacht gaat naar de wisselwerking tussen levensbeschouwing en ethiek enerzijds en levensbeschouwing en de zorgtaak anderzijds. Met name wordt ingegaan op de existentiële aspecten van lijden. In deze context kadert de ervaring van het 'on(te)recht' bij ouders van gehandicapte kinderen. Tenslotte komt in het kader van de beslissingen rond het levenseinde (palliatieve zorg, zelfdoding, staken of niet starten van behandelingen, euthanasie) euthanasie als ethisch vraagstuk aan bod. Het juridische perspectief spitst zich toe op het juridisch statuut van de relatie tussen de beroepsbeoefenaar en de zorgvrager. De rechten van de patiënt, de ombudsfunctie in een ziekhuis en de plichten van de beroepsbeoefenaar worden bekeken en toegepast in concrete casussen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
  • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.

A. Volgtijdelijkheid

Verpleegkunde (PBA) / / Filosofie - ethiek - recht

B. Competenties

Competenties verworven in 1 BA V Filosofie, ethiek en recht.

OO:
09108714
Code:
09108714
Vakcoördinator:
Ine Van Den Eynde
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend