Instrumentele analyse (2006-2007)

De belangrijkste instrumentele methoden van kwantitatieve en kwalitatieve chemische analyse worden technisch besproken en vergeleken, wat hun accuraatheid, precisie, gevoeligheid, specificiteiten en toepasbaarheid betreft. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan spectrometrische elektrochemische en chromatografische analysemethoden. Verder worden een aantal spectroscopische technieken voor de structuurbepaling van organische verbindingen toegelicht. Tot slot wordt een overzicht gegeven van de verschillende technieken voor de analyse van de belangrijkste componenten in levensmiddelen (water, proteïnen, koolhydraten, lipiden). In het practicum worden de instrumentele technieken ingeoefend, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van levensmiddelen als analysemateriaal.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis
  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Wiskunde

B. Competenties

OO:
03100226
Code:
03100226
Vakcoördinator:
Ward Colen
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend