Sensoren en actuatoren (2006-2007)

In het hoorcollege maakt de student kennis met de veschillende gangbare sensoren en meetsystemen voor het meten van talloze fysische grootheden alsmede de benodigde analoge signaalverwerking. Tijdens het practicum gaat de student in beperkte groep op zoek naar informatie over een sensor die recent veel onderzoeksaandacht geniet. Hij gaat over dit onderwerp dan een wetenschappelijk artikel schrijven met aandacht voor de huidige state-of-the-art.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 06. In teamverband werken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
  • 04. Onderzoek probleemgestuurd kunnen initiëren

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Fysica

B. Competenties

OO:
03110190
Code:
03110190
Vakcoördinator:
Paul Leroux
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend