Medisch-biomedische wetenschappen (2006-2007)

ALGEME PATHOLOGIE: Wondleer De chirurgische ingreep Chirurgische ingrepen van belang bij de zwangerschap Kinderheelkunde Inleidende begrippen uit de medische pathologie Specifieke begrippen uit de medische pathologie Psychose, depressie, persoonlijkheidsstoornisssen DIEETKUNDE Gezonde voeding tijdens zwangerschap en lactatie Relevante dieten voor de zwangere Borstvoeding - flesvoeding gezonde zuigeling Prematurenvoeding Voeding van de zieke zuigeling: allergieën en stofwisselingsstoornissen FARMACOLOGIE kennismaking met de grote groepen medicamenten, inzicht in de werkingsmechanismen (in relatie tot de bestaande pathologie) en ernstige nevenwerkingen van medicatie, farmacokinetiek ANESTHESIE De studenten maken kennis met het werkverld van de anesthesie in het algemeen en met de verschillende toepassingen in het bijzonder,

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C05 De vroedvrouw beschikt over de competentie cliënten op een professionele manier te coachen en te begeleiden. Dit impliceert dat zij hen kan stimuleren, motiveren en feedback kan geven en ontvangen. Zij doet dit met respect voor de persoon binnen het kader van de processen die deze persoon doormaakt.
 • C06 De vroedvrouw heeft expliciete aandacht voor het belang en de betekenis van natuurlijke fysiologische processen tijdens de zwangerschap, de bevalling en de postnatale periode. Het is haar opdracht deze op een adequate wijze te beschermen, te observeren, te analyseren en het verdere verloop ervan in te schatten.
 • C10 De vroedvrouw heeft de expertise om, vanuit een holistisch referentiekader, de noodzakelijke, accurate en multidimensionele zorg te verlenen aan de cliënt. Zij is in staat deze zorg aan te passen aan de levensfase van de cliënt.
 • C12 De vroedvrouw beschikt over de competenties om zich via vakliteratuur permanent bij te scholen; daarenboven is zij zich terdege bewust van het belang van wetenschappelijk onderzoek en kan zij de impact hiervan adequaat plaatsen binnen de beroepsuitoefening.
 • C16 De vroedvrouw kan overleggen en beschikt over het inschattingsvermogen om de cliënt door te verwijzen wanneer nodig.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
07108014
Code:
07108014
Vakcoördinator:
Martine Deleu
Semester:
2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend