Bijzondere psychologie (2006-2007)

Biopsychologie belicht de biologische dimensie van gedrag. Ze probeert een antwoord te formuleren op de vraag: Welke biologische mechanismen liggen aan de basis van menselijk gedrag? Uiteenlopende vormen van gedrag worden gekoppeld aan de werking van verschillende fysiologische menselijke structuren. Uiteindelijk wordt deze biologische kennis van menselijk gedrag geïntegreerd met de psychologische en de sociale dimensie van gedrag. Ontwikkelingspsychologie als wetenschap van de psychologische ontwikkeling van het kind, de adolescent, de jongvolwassene, de volwassene en de oudere.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
  • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
  • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
  • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
  • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
04103018
Code:
04103018
Vakcoördinator:
Christien Broeckmans
Semester:
1of2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend