Signalen en systemen (2006-2007)

Dit vak is bedoeld om een aantal toepassingen te beschrijven van de Wiskundige transformatietechnieken (Fourier, Laplace, Z transform). Daarom wordt hetzelfde handboek gebruikt als voor dat vak. Transformatietechnieken zijn voor de ingenieur zeer belangrijk om op een eenvoudige manier te kunnen berekenen (beschrijven) hoe de uitgang (respons) van een systeem (elektronische schakeling) zal zijn voor een bepaalde ingang. Daarnaast zijn een goed begrip van convolutie, het digitaliseren (samplen) van een signaal (denken we maar aan het opnemen van geluid op een CD) en de verschillende vormen van digitale filters vanzelfsprekend eveneens belangrijke onderwerpen voor de ingenieur. Het ontwerp van zowel FIR als IIR filters vormt eveneens een belangrijk onderdeel van de cursus Er wordt ook veel aandacht besteed aan MATLAB als tool bij de berekeningen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 04. Onderzoek probleemgestuurd kunnen initiëren

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Wiskunde

B. Competenties

OO:
03100293
Code:
03100293
Vakcoördinator:
Patrick Colleman
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend