Economie (2006-2007)

In het tweede jaar bestuderen we tal van “macro-economische” thema’s (zoals inflatie, werkloosheid, conjunctuur, …) die ons helpen de economische actualiteit te begrijpen. We onderzoeken de invloed van deze elementen op het socio-economische beleid als ook de invloed op het individueel handelen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.
 • C09 De MA maakt mensen wegwijs in het netwerk van sociale organisaties , sociale voorzieningen en sociale arrangementen.

A. Volgtijdelijkheid

Sociaal werk (PBA) / / Economie

B. Competenties

OO:
04103104
Code:
04103104
Vakcoördinator:
Grete Deferme
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend