Bedrijfsbeleid (2006-2007)

Economisch bedrijfsbeleid: Landbouw en economie -- Algemene landhuishoudkunde -- Landdbouw in de economische kringloop. Productie en aanbod van landbouwproducten. Vraag en aanbod. Structuurbegrippen. Financieel bedrijfsbeleid: Vooreerst bekijken we de techniek van het boekhouden. We bekijken hoe een balans, inventaris, rekening en journaalpost in elkaar zit. Via oefeningen kan de student kennis maken met het bijhouden van een boekhouding tijdens een boekhoudperiode. Ook het openen en het sluiten van een boekhouding komt aan bod. Via het deel balansanalyse leren ze het nut van een boekhouding inzien. In een volgend deel bekijken we de specifieke situatie van een boekhouding op een landbouwbedrijf. Na het boekhouden volgt een deel over management. Hier bestuderen we het intuïtief management, kostprijzen, sterkte zwakteanalyse, vervangingsinvesteringen, marketing, verzekeringen, fiscaliteit en waardebepaling van bedrijven. Economisch bedrijfsbeleid: Het economisch bedrijfsbeleid is de wetenschap met als object de studie van de menselijke behoefte en hun bevrediging. Via deze wetenschap poogt men te verklaren hoe en waarom bepaalde economische verschijnselen verlopen en welke evenwichten zich dan kunnen instellen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis
  • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100187
Code:
03100187
Vakcoördinator:
Fons Lommelen
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend