Eindwerk (2006-2007)

De stage mondt uit in een eindwerk. Hierin schets je de doelstellingen van de onderzoeksopdracht en kader je deze opdracht in een groter geheel. Via de samenvatting van je literatuurstudie bezorg je de lezer voldoende achtergrondinformatie. Verder beschrijf en verwerk je de praktische resultaten en trek je besluiten. Dit eindwerk leg je voor aan een eindwerkjury. Je geeft een voorstelling van je eindwerk en verdedigt je werk. De eindwerkjury is samengesteld uit mensen van het werkveld en docenten.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C03 De chemist is in staat om onder supervisie van een (wetenschappelijk) onderzoeker mee te denken en mee te werken om zo de praktische haalbaarheid en de efficiëntie van het wetenschappelijk onderzoek te verhogen.
 • C04 De chemist kan op doordachte en kritische wijze resultaten (waaronder waarnemingen) noteren, bundelen en verwerken om tot zinvolle en volledige besluiten te komen.
 • C05 De chemist kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk communiceren om een optimale informatiedoorstroming te verzekeren.

A. Volgtijdelijkheid

Chemie (PBA) / / Stage

B. Competenties

OO:
06002273
Code:
06002273
Vakcoördinator:
Kristien Schoone
Semester:
2
Studiepunten:
8
Creditcontract mogelijk?
Neen
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd