Ecotoxicologie en milieuverontreiniging (2006-2007)

In het vak ecotoxicologie gaat de aandacht speciaal uit naar dieren, planten en micro-organismen. Als introductie leer je de algemene aspecten van de (eco)toxicologie, om vervolgens de materialen en methoden te kunnen bestuderen die men hanteert om het milieurisico van stoffen in te schatten. Een inschatting van dit milieurisico moet dan aan het beleid toelaten normen (grenswaarden) vast te leggen voor de aanwezigheid van stoffen in ons milieu, drinkwater en voeding. Tenslotte krijg je een overzicht van een aantal actuele pollutieproducten zoals bijv. dioxines, PAK's, ... Ter afronding ga je in het werkveld een bedrijf bezoeken waar (eco)toxicologische testen uitgevoerd worden. Er wordt een multidisciplinair project uitgevoerd waarin de opleidingsactiviteiten milieuverontreiniging en milieuwetgeving participeren . Vanuit (eco)toxicologische probleemstelling werk je in een klein groepje het project uit en stelt dit ook voor aan je medestudenten en begeleidende docenten. Het vak milieuwetgeving maakt je vertrouwd met de uitgebreide en complexe materie van het milieurecht. Na een theoretisch deel, ga je via cases zelf aan de slag om je een weg te leren banen in de milieuwetgeving.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 07. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategiën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C03 De chemist is in staat om onder supervisie van een (wetenschappelijk) onderzoeker mee te denken en mee te werken om zo de praktische haalbaarheid en de efficiëntie van het wetenschappelijk onderzoek te verhogen.
 • C05 De chemist kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk communiceren om een optimale informatiedoorstroming te verzekeren.
 • C08 De chemist kan binnen zijn specialisatie de vigerende wetgeving vertalen naar reële situaties om wettelijk conform te werken.

A. Volgtijdelijkheid

Chemie (PBA) / / Biochemie

B. Competenties

OO:
06003003
Code:
06003003
Vakcoördinator:
Sabine Van Miert
Semester:
1
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd