Klinische chemie (2006-2007)

Je zal kennis maken met de weg die een monster doorloopt van afname, analyse tot resultaat. Je zal de verschillende soorten monsters leren kennen met hun fysiologische betekenis. Hoe de kwaliteit van de analyse beoordeeld wordt, kom je hier te weten. Daarna start je met het klinisch biochemisch onderzoek waar de verschillende parameters aan bod komen. Eerst zal je de elektrolieten leren kennen met name: natrium, kalium, chloride en het zuurbase evenwicht. De longfunctietesten vind je hier terug. Andere scheikundige parameters zoals calcium, fosfaat, magnesium, ijzer, koper en bilirubine zal je daarna bestuderen. Van al deze parameters leer je ook de te gebruiken analysetechnieken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
 • C02 De BLter is in staat om nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch en efficiënt laboratoriumanalyses uit te voeren (= voorbereiding en meten) met aandacht voor de eisen van een georganiseerd kwaliteitssysteem.
 • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.
 • C04 De BLter is vertrouwd met de specifieke veiligheids-, milieutechnische, hygiënische en deontologische principes of aspecten van het werken in een medisch, bio(techno)logisch of farmacologisch laboratorium en kan de voorschriften terzake correct toepassen.
 • C05 De BLter kan werkschema’s opstellen en chronologisch plannen en kan deze werkschema’s binnen een redelijk tijdsbestek uitvoeren.

A. Volgtijdelijkheid

Biomedische laboratoriumtechnologie (PBA) / / Biologie

B. Competenties

De cursus biologie en anatomie en fysiologie van het eerste jaar.De basistechnieken van analytische scheikunde van het tweede jaar. De biomoleculen uit biochemie van het tweede jaar.

OO:
06002120
Code:
06002120
Vakcoördinator:
Ite Tytgat
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend