Wiskunde (2006-2007)

Een ingenieur moet een gezonde hap wiskunde kunnen verteren, dat staat buiten kijf. Wiskunde is de ingenieurstaal bij uitstek. Je begint met een studie van elementaire functies: hun definities, continuïteit en limieten. Lineaire afbeeldingen en determinanten komen aan bod. In de differentiaalrekening oefen je het berekenen van gewone -en partiële afgeleiden. Je tekent grafieken van krommen en bepaalt kenmerken zoals het begrip kromming. Je leert ook functies benaderen door Taylorveeltermen en je berekent limieten met de regel van de l'Hospital. Deze begrippen pas je vaak toe in verschillende disciplines. Je bestudeert meerdere soorten integralen. Deze kennis pas je toe in de berekening van oppervlakte, booglengte, inhoud en manteloppervlakte. Ook verken je de analytische meetkunde in het vlak en de ruimte en leer je vlot rekenen met complexe getallen. Regelmatig krijg je verwijzingen naar toepassingen in andere disciplines zoals mechanica, elektriciteit, chemie of fysica. Heel wat toepassingen werk je uit met behulp van het computerprogramma mathcad.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eenvoudige algebraïsche functies met in 't bijzonder de veeltermfunctie van de eerste en de tweede graad. Ontbinden in factoren van veeltermen. Exponentiële en logaritmische functies Eenvoudige goniometrische formules en goniometrische vergelijkingen. Ruimtelijk voorstellingsvermogen. Symbolisch rekenen.

OO:
03100001
Code:
03100001
Vakcoördinator:
Karel Hoefkens
Semester:
1+2
Studiepunten:
11
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend