Biotechniek teelten (2006-2007)

In de cursus teelten wordt ingegaan op de basis van een gezonde plantenteelt : vruchtwisseling. Door het opstellen van doordachte bouwplannen zijn de grondgebonden ziekten en plangen beneden schadelijk niveau te houden. Bij de teeltkeuzen mogen aspecten als economie en arbeid niet uit het oog verloren worden. Goede resultaten zijn enkel haalbaar wanneer er kan gewerkt worden op vruchtbare bodems. Daarom zal er ruime aandacht besteed worden aan organische bemesting en het gebruik van groenbemesters.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
  • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109101
Code:
03109101
Vakcoördinator:
Serge Wauters
Semester:
2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend