Methodische dialoog (2006-2007)

Methodische dialoog maakt deel uit van de methodieken sociaal werk. Studenten leren systematisch, procesmatig en methodisch dialogeren met cliënten vanuit verschillende werksettings. Vanuit respect voor de cliënt en vanuit de fundamentele waarden van het beroep leren de studenten een professionele en functionele relatie aan te gaan. Ze leren systematisch en doelgericht een situatie te exploreren, te analyseren en te komen tot het formuleren van een begeleidingsplan. Studenten leren ook om cliënten methodisch en gericht te verwijzen. De dossiervorming en verslaggeving in functie van een cliëntsituatie, wordt ook aangeleerd.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
  • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
  • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
  • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.
  • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.
  • C09 De MA maakt mensen wegwijs in het netwerk van sociale organisaties , sociale voorzieningen en sociale arrangementen.

A. Volgtijdelijkheid

Sociaal werk (PBA) / / Leergroep deel 1

B. Competenties

OO:
04103114
Code:
04103114
Vakcoördinator:
Carine Vandersmissen
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend