Fytotechnie (2006-2007)

In de cursus fytotechnie voor de laatstejaarsstudenten van de optie landbouw worden de voornaamste groenvoedergewassen uitgebreid belicht in al hun aspecten: botanie, teelttechniek, voederwaarde, veredeling. De meest voor de hand liggende groenvoederteelten in onze gewesten zijn grasland en maïs, die tot in detail worden gedoceerd, maar ook andere komen aan bod. Dit jaar krijgt de teelttechniek van suikerbieten uitgebreid aandacht, dit ten behoeve van de studenten die het keuzevak "Akkerbouw" niet volgen. (In genoemd keuzevak komen de andere courante akkerbouwteelten uitvoerig aan bod.)

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 04. Het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma’s

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Bodemkunde

B. Competenties

OO:
03100237
Code:
03100237
Vakcoördinator:
Wim Van Malcot
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend