Toegepaste informatica (progr 3de jaar) (2006-2007)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit 2 (onafhankelijke) onderwijsactiviteiten: databases en CAD. Beide onderwijsactiviteiten zijn erop gericht de student vertrouwd te maken met software waarin gegevens behandeld worden. Bij databases gaat het om gegevens in tekstvorm. In het practicum databases leer je hoe je een relationele database definieert en hanteert. Je bekijkt op welke manier dat je welbepaalde gegevens, die bijvoorbeeld aan bepaalde criteria moeten beantwoorden, kan bekomen uit je database. Uiteraard gaat ook hier je ingenieurskennis goed van pas komen, wanneer er formules moeten gehanteerd worden om bijvoorbeeld zulke selectiecriteria te bepalen. Je krijgt ook een opdracht om een database samen te stellen die past bij je eigen interesse. De programmatie in VBA wordt hier evenwel buiten beschouwing gelaten. In de onderwijsactiviteit CAD leer je technische ontwerpen op een grafische wijze correct voorstellen. Zowel het inbrengen van de ontwerpgegevens, als de generatie van een technische tekening die voldoet aan de desbetreffende normen ga je hier bestuderen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 06. In teamverband werken
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Informatica

B. Competenties

OO:
03100202
Code:
03100202
Vakcoördinator:
Rudi Roodhooft
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend