Thermodynamica (2006-2007)

In tijden van dure energie en Kyotonormen is een gedegen kennis van thermodynamica een bijkomende troef. Aan de hand van theoretische en toegepaste beschouwingen krijg je inzicht in de zogenaamde "eerste en tweede hoofdwet", dé basis van de thermodynamica. Aan de hand van tabellen en grafieken bestudeer je belangrijke thermotechnische toepassingen zoals stoomturbine-installaties, gasturbine-installaties, compressiekoelmachines, warmtepompen en warmteoverdracht. Deze kennis stelt je in staat om technische warmte- of koelprocessen onderling te vergelijken en een verantwoorde keuze te maken in gegeven omstandigheden. Ook een inleidende bespreking van vochtige lucht en klimatisatie komt aan bod.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Wiskundig inzicht.

OO:
03100183
Code:
03100183
Vakcoördinator:
Luc Schepers
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend