De oudere zorgvrager (2006-2007)

OA Geriatrische verpleegkunde: Zorginhoudelijke deskundigheid: - Kennis van verpleegkundige specifieke zorgaspecten bij ouderen - Kennis van instrumenten om het functioneren van de patiënt in kaart te brengen - Het kunnen toepassen van deze kennis in de verpleegkundige praktijk - Het kunnen reflecteren over de eigenheid van geriatrische verpleegkunde Organisatorische deskundigheid: - Kennis van de mogelijkheden van de verschillende disciplines en zorgvoorzieningen in de ouderen zorg - Kennis van de mogelijkheden tot ondersteuning van de mantelzorg OA Geriatrische pathologie: In de lessen geriatrische pathologie komen verschillende voor ouderen relevante pathologieën aan bod. Deze zijn opgedeeld in: het cardiovasculair stelsel (Bijv. acuut en chronisch hartfalen, longoedeem, hypertensie orthostatische hypotensie, ritmestoornissen), het respiratoir stelsel (Bijv. pneumonie, tuberculose, longembool, griep), het centraal zenuwstelsel (Bijv. CVA, TIA, Ziekte van Parkinson, het oog) en cognitieve stoornissen (Bijv. delier, dementie, depressie)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
07108204
Code:
07108204
Vakcoördinator:
Lore Kayaert
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend