Communicatie in het Frans (2006-2007)

In de periode voorafgaand aan de stage worden de tot dan toe verworven kennis en vaardigheden herhaald en ingeoefend in beroepsgerichte situaties met speciale aandacht voor de mondelinge communicatie. Aansluitend bij de stage wordt een overzicht gemaakt van de taalproblemen waarmee de student geconfronteerd werd en worden deze lacunes weggewerkt. De student wordt voorbereid op de sollicitatie- en selectieprocedures die hem aan het einde van de studies te wachten staan.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Frans

B. Competenties

OO:
08107246
Code:
08107246
Vakcoördinator:
Etienne Matthys
Semester:
1
Studiepunten:
10
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Frans
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend