Psychiatrische verpleegkunde en individuele begeleiding (2006-2007)

Situering en inhoud

In het begin van deze module worden enkele inleidende inhouden belicht. Het functieprofiel van de psychiatrisch verpleegkundige komt uitgebreid aan bod. Aansluitend worden verpleegkundige organisatievormen bestudeerd. Eveneens worden enkele modellen en kaders aangereikt die gehanteerd kunnen worden bij het bestuderen van mensen en menselijke communicatie (BPS-model). In een intensief trainingsprogramma worden in deze module ook de basiscommunicatieve vaardigheden die in de vorige jaren zijn geoefend verder uitgediept en evolueren we naar complexere communicatie-situaties. Dit wil o.a zeggen dat we een theoretische benadering van observatie en registratie van observatiegegevens gaan instuderen om daarna te oefenen in klas en stageverband. Leren waarnemen volgens een interactiemodel: opnieuw terug naar je eigen basis is hier een sleutelgegeven Het basisluik van deze module stelt de patiënt in de acute fase centraal. Patiënten met een sterk invaliderende aandoening (stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotische stoornissen, afhankelijkheidsstoornissen) worden opgenomen op een opnameafdeling in een psychiatrisch ziekenhuis of op de psychiatrische afdeling van het algemene ziekenhuis. Het crisismodel staat hier op de voorgrond, de student zal hier vaardigheden oefenen om binnen de acute crisisfase van de zorgvager deskundig en methodisch te handelen. De PTV training, een driedaagse buitenschoolse training organiseren we in dit kader

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C22 Actief bijdragen tot de profilering van het beroep.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

Verpleegkunde (PBA) / / De cliënt in de psychiatrie

B. Competenties

OO:
09108957
Code:
09108957
Vakcoördinator:
Peter Verheyen
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd