Toegepaste pathologie (2006-2007)

In de cursus Algemene Pathologie leer je de besmettelijke- en enkele vaak voorkomende aandoeningen kennen. Je leert de medische termen begijpen en hanteren, bestudeert hoe de ziekte en de symptomen tot stand komen en wat je kan doen om de aandoening te voorkomen. Samen met één of meerdere medestudenten werk je een aandoening uit volgens de opgelegde vorm vertrekkende van een gegeven Engelstalige website waarna jullie jullie (Nederlandstalige) tekst na toestemming van de docent via het elektronisch leerplatvorm ter beschikking stellen aan je medestudenten. Je docent treedt hierbij op als coach en organiseert klassikale bijeenkomsten.De cursus is in deze zin “Toegepaste Pathologie” dat je zélf aan de slag gaat en je hiervoor je verworven competenties uit de cursussen ‘Anatomie en Fysiologie 2’ en ‘Informatievaardigheden’ uit het eerste jaar moet toepassen. De cursus wil tevens een oefening zijn voor het maken van je eindwerk volgend jaar.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De ergotherapeut is in staat om via dossierstudie en ergotherapeutisch assessment een kwalitatief (be)handelplan uit te schrijven op maat van de cliënt.
 • C02 De ergotherapeut kan op basis van basiswetenschappelijke kennis en/of evidenced besed practice het (be)handelplan uitvoeren en begeleiden waarbij er bijzondere aandacht is voor het continue bijsturen van het proces.
 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
 • C05 De ergotherapeut kan wetenschappelijke informatie zelfstandig verwerven en verwerken om zichzelf een proces van levenslang leren eigen te maken.

A. Volgtijdelijkheid

Ergotherapie (PBA) / / Biomechanica

B. Competenties

OO:
06002276
Code:
06002276
Vakcoördinator:
Mark Lissens
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend