Wiskunde (schakel) (2006-2007)

Wiskunde is een beetje de taal van de ingenieur. Het opleidingsonderdeel wiskunde schakeljaar IW wil je stimuleren om wiskundige concepten te begrijpen. Heuristieken en algoritmen bereiden je voor op het toepassen van deze concepten in de techniek en in de wetenschappen. De wiskundige technieken oefen je in op papier of met het grafisch rekentoestel. Veelvuldige voorbeelden geven je een idee waar je de wiskundige begrippen later kan gebruiken. De voornaamste onderwerpen zijn: functieleer in één of meerdere veranderlijken, differentiaalrekenen met als toepassing kromming, integraalrekening, bepaalde en oneigenlijke integraal, dubbele integraal, toepassingen op de integraal.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De vakantiecursus wiskunde wordt aangeraden.

OO:
03100306
Code:
03100306
Vakcoördinator:
Robert Vierendeels
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend