Computer graphics programming (2006-2007)

Tijdens de lessen zullen de studenten kennismaken met de basisbeginselen van 3D computer graphics. Zowel de fundamentele mathematische aspecten, de grafische pipeline, als bekende algoritmes zoals phong shading en texture mapping worden besproken. Hoewel de cursus eerder theoretisch is van opzet, wordt de practijk, en in het bijzonder OpenGL, niet uit het oog verloren. De aangebrachte technieken worden aan de hand van practijkvoorbeelden geïllustreerd.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C02 Gedetailleerde kennis hebben, ge├»nspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03110260
Code:
03110260
Vakcoördinator:
Joan De Boeck
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend