Preventieve dienstverlening (2006-2007)

OA Preventieve aspecten OLA Preventieve gezondheidszorg (Monique Van Miert) De lessen zijn gericht op diverse thema's in de actualiteit van de preventieve sector. Studenten leren tevens kritische bedenkingen formuleren bij preventieve projecten en screeningsprogramma's. Men leert op een duidelijke wijze een concreet en gefundeerd antwoord te formuleren op vragen m.b.t. vaccinaties. Er wordt stilgestaan bij de preventieve kind- en jeugdgezondheidszorg (zuigelingen, het jonge kind en adolescenten). Studenten kunnen de rol van de sociaal verpleegkundige bij de strijd tegen infecties in gesloten gemeenschappen beschrijven. Van de studenten wordt verwacht dat men kritisch leert denken m.b.t. deze materie, een gepaste persoonlijke mening kan formuleren en dat men deze kan beargumenteren. Deze combinatie van kennis, inzicht en kritische reflectie wordt als dusdanig beoordeeld in een schriftelijk examen. . OLA Preventie en bescherming op het werk (François Diepstraten, Walter Alofs) Studenten maken kennis met aspecten van welzijn op het werk en de rol van de sociale verpleegkundige hierin. Studenten verwerven inzicht in bijv. de diverse vormen van gezondheidstoezicht, de wettelijke beschermingsmaatregelen en de historische evolutie, beginselen van risico-analyse, psychosociale begeleiding op het werk (stress, pesten op het werk, absenteïsme, enz.) en andere taken van de bedrijfsverpleegkundige en de belangrijkste actoren binnen deze setting. De bedrijfsverpleegkundige aspecten worden behandeld door F. Diepstraten. Hierbij wordt tevens een bezoek aan de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van Umicore Olen georganiseerd. Specifieke en gespecialiseerde thema's binnen bijv. de risico-analyse en het medisch onderzoek worden behandeld door Dr Alofs. Er wordt één geïntegreerd examen afgenomen van beide delen. OA Capita Selecta (Bart Van Olmen, An Gers) 1. De studenten krijgen een praktische vorming in reanimatie. Verder krijgen studenten een zelfstudiepakket aangeboden m.b.t. eerste hulp bij ongevallen. 2. Een gezonde en evenwichtige voeding is belangrijk om ons lichaam goed te laten functioneren. Daarnaast heeft voeding in onze maatschappij ook andere betekenissen, denk aan de sociale functies ervan. Een onjuiste voeding treft vooral de gezondheid van kwetsbare groepen in de samenleving, zoals bijv. zuigelingen, kinderen en jongeren, hoogbejaarden, laaggeschoolden, enz. Sociale verpleegkundigen komen doorgaans in contact met deze doelgroepen. Inzicht is noodzakelijk in de specifieke voedingsbehoeften en -problemen van deze groepen mensen, ook in de achtergrond van de problemen. Er worden daarbij specifieke aanwijzingen gegeven m.b.t. voedingsvoorlichting.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Advies: De zorgvrager in de sociale context 2Ba Anatomie en fysiologie 1Ba Voedingsleer 1Ba Gezondheidsvoorlichting 2Ba

OO:
09108942
Code:
09108942
Vakcoördinator:
Cois Diepstraten
Semester:
2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend