Filosofie (2006-2007)

Filosoferen is samen in dialoog zoeken naar betekenissen van mens en samenleving en hoe deze betekenissen het handelen beïnvloeden. Filosoferen is het aanreiken van pistes om tot wenselijke en haalbare veranderingen te komen, gebaseerd op kritisch reflecteren over onderliggende waarden.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
  • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
  • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
04103001
Code:
04103001
Vakcoördinator:
Christien Broeckmans
Semester:
1of2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend