Elektrotechniek (2006-2007)

Als ingenieur elektromechanica of elektrotechniek zal je vaak te maken krijgen met elektrische aandrijvingen, de sturing van zulke aandrijvingen, elektrische energievoorziening van machines, installaties en gebouwen, etc. Van jou wordt verwacht dat je deze systemen kan gebruiken, kan selecteren, in bedrijf kan nemen en kan beheren, indien nodig kan aanpassen en misschien zelfs ontwerpen. Hiervoor heb je brede en diepgaande kennis, kunde en vaardigheden in het domein van de elektrotechniek nodig. De basis hiervan willen we je aanreiken met dit opleidingsonderdeel. Eerst bestudeer je grondig het driefasig net dat gebruikt wordt in de elektrische energieverdeling. Vervolgens leer je hoe (niet-gestuurde) gelijkrichters opgebouwd zijn en wat de bijhorende signaalvormen zijn. Tenslotte bestudeer je de elektrische machines. Achtereenvolgens worden transformatoren, gelijkstroommachines, asynchrone wisselstroommachines en synchrone wisselstroommachines behandeld. Hierbij staat het gebruik van deze machines centraal: werking, karakteristieken, starten, stoppen, regelen, etc. In de bijhorende labozittingen leer je werken met deze elektrische machines, met elektrische voedingen (net, gelijkrichters) en met meetapparatuur, je leert elektrische schakelingen maken en elektrische schema's lezen en wordt er extra aandacht geschonken aan de technologie van elektrische toestellen en machines. Hiervoor werk je zelfstandig, in kleine groepjes, aan de labo-opdrachten. De bedoeling is dat je op die manier actief vaardigheiden ontwikkelt en je zelfvertrouwen vergroot om met elektrische installaties en machines om te gaan.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 04. Onderzoek probleemgestuurd kunnen initiëren

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Elektriciteit

B. Competenties

OO:
03100083
Code:
03100083
Vakcoördinator:
Geert Van Ham
Semester:
1+2
Studiepunten:
8
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend