keuzevak Veehouderij (capita selecta) (2006-2007)

Het keuzevak veehouderij heeft als centraal thema KENGETALLEN. Via specifieke kengetallen of referentiewaarden trachten we een doorlichting te maken van een praktisch veehouderij bedrijf. We trachten de management kwaliteiten te onderzoeken die aanwezig zijn op het bedrijf en dit via het beoordelen van de specifieke kengetallen. Het gaat over kengetallen op het gebied van: voeding, vruchtbaarheid, gezondheid, melkwinning, voederwinning, huisvesting, fokkerij.....

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C05 Bereid zijn om contact te zoeken met andere onderzoeksgroepen en samenwerking nastreven.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100317
Code:
03100317
Vakcoördinator:
Fons Lommelen
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd