Keuzepakket bouwkunde (2006-2007)

Het keuzepakket bouwkunde is enkel bedoeld voor studenten die verder studeren voor bouwkunde. In het deel "Metaalbouw I" wordt een globale analyse van een staalstructuur uitgevoerd: dimensioneren van liggers en kolommen, controle van knik. In het deel "Uitrusting van gebouwen" wordt de basiskennis van technische installaties (verwarming, ventilatie, klimatisatie, elektriciteit) opgebouwd, waardoor de ontwerp- en (of) projectingenieur later tijdens het bouwkundig ontwerp beslissingen kan nemen die het energieverbruik van het gebouw gunsig beïnvloeden. In het deel "Sterkteleer aanvullingen" worden de algemene principes van de sterkteleer gehanteerd aan de hand van oefeningen die het het inzicht in het gedrag van belaste structuren systematisch ontwikkelen en verdiepen. Dit vormt in samenhang met karakteristieken van het gekozen materiaal de basis voor de bepaling van de afmetingen van de dwarsdoorsnede.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Sterkteleer

B. Competenties

OO:
03100291
Code:
03100291
Vakcoördinator:
Fons Van Genechten
Semester:
2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend