Elektrische installaties (2006-2007)

Het begrijpen van en het kunnen redeneren op problemen bij elektrische installaties is een basisvereiste voor een elektrotechnisch ingenieur. In de theoretische opleidingsactiviteit worden de deelaspecten (b.v. beveiliging van installaties, beveiliging van personen, basisconcepten, ..) uitgediept om met kennis van zaken een installatie te ontwerpen en om op een wetenschappelijke wijze problemen te kunnen oplossen. Tijdens de oefeningen wordt een laagspanningsinstallatie van een klein bedrijf berekend van a tot z. Deels gebeurt dit met een zelf op te stellen werkblad en met catalooggegevens, deels gebeurt dit met een specifiek pc-programma.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Wiskunde

B. Competenties

OO:
03110210
Code:
03110210
Vakcoördinator:
Vic Jacobs
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend