Wiskunde (2006-2007)

Wiskunde is een ondersteunend opleidingsonderdeel dat past binnen de brede wetenschappelijke basis aangeboden tijdens de opleiding. Om je extra te motiveren verneem je vaak waar de diverse wiskundige technieken in de ingenieurspraktijk zoal worden toegepast. In veel van die wiskundige technieken is het gebruik van complexe getallen zeer belangrijk, vandaar dat een basis voor het werken met complexe getallen gelegd wordt. In het onderdeel differentiaalvergelijkingen los je allerlei bijzondere soorten van gewone differentiaalvergelijkingen op. Je maakt kennis met de basisregels voor het convergentieonderzoek van reeksen. Je leert zowel periodieke als niet-periodieke functies onderzoeken op basis van hun frequenties door middel van Fourierreeksen en Fouriertransformaties. Samen met Laplacetransformaties vormen deze de wiskundige achtergrond van verschillende belangrijke ingenieurstechnieken.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100321
Code:
03100321
Vakcoördinator:
Marc Coppens
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend