Psychologie (2006-2007)

Uitgaande van het feit dat zij een belangrijke tussenschakel is tussen de patiënt en de gezondheidsmedewerker in een diversiteit van settings, moet de medisch secretaresse in staat zijn te zorgen voor: · een gepast onthaal · passende begeleiding van de patiënt naar een onderzoeksunit of opname-unit · informatieverstrekking aan de patiënt · beschikken over adekwate communicatievaardigheden in zeer diverse settings · een voordracht kunnen houden. Een begrippenkader en basiskennis van het normale psychisch functioneren opbouwen om zich meer en meer kritisch, flexibel en empathisch te leren opstellen en/of zich daarin te verdiepen. Het reflexief bewustzijn - het kijken naar zichzelf en het communicatief omgaan met mensen - stimuleren via het doordenken van probleemvolle (d.w.z.'ervaren') beroepsspecifieke situaties. Inzicht en vaardigheden verwerven i.v.m. de opbouw van een klantgericht assertief onthaal en het kwaliteitsgerichte denken vanuit de werkvloer.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107049
Code:
08107049
Vakcoördinator:
Cécile Pottie
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend