Onderwijsbevoegdheid Geschiedenis (2006-2007)

Als toekomstige leerkracht geschiedenis ben je van nature gefascineerd door het complexe en soms bevreemdende handelen van mensen in heden en verleden. De vele problemen in de hedendaagse wereld laten je niet koud. Je tracht er dieper in door te dringen, je zoekt naar de historische wortels en je wil ook tieners ervoor laten openstaan. Je bent niet tevreden met het voor de hand liggende. Je hebt een hekel aan oppervlakkigheid; je wil bronnen en getuigenissen grondig met elkaar confronteren. Je benadert het verleden niet alleen vanuit je eigen plaats-, tijd- en cultuurgebondenheid; je wil ook openstaan voor andere culturen, andere leefwerelden, andere godsdiensten. Doorheen de drie jaren van de opleiding worden de grote lijnen van de geschiedenis bestudeerd: van prehistorie over oudheid en middeleeuwen tot en met de hedendaagse problematieken. Het accent ligt hierbij op concreet en aanschouwelijk onderwijs, afgestemd op je toekomstige taak als leerkracht. Kortom, je beschouwt het bezig zijn met geschiedenis als een unieke kans om jongeren tot volwaardige, gezond kritische, democratisch functionerende volwassenen te helpen vormen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: secundair onderwijs (PBA) / GE / Geschiedenis

B. Competenties

Competenties van het 1ste jaar.

OO:
10105430
Code:
10105430
Vakcoördinator:
Frans De Wever
Semester:
1+2
Studiepunten:
9
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend