Nederlands 1 (2006-2007)

Nederlands is een duidelijk aanwezige leerinhoud in de lagere school maar is tevens het belangrijkste leermiddel. In dit opleidingsonderdeel verwerf je de nodige vakkennis, vakdidactische vaardigheden en attitudes om op een zinvolle manier met taal in de lagere school aan de slag te kunnen. Het opleidingsonderdeel staat in de drie jaren van de opleiding op het programma. De inhoud van het eerste jaar is afgestemd op didactische basisvaardigheden die je als beginnende leerkracht nodig hebt.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

* Je hebt voldoende interesse voor het fenomeen taal en communicatie. * Je beheerst de leerstof van de lagere school en je beschikt zelf over voldoende achtergrond om die leerstof zinvol te kaderen. * Je bent bereid die achtergrond verder uit te diepen in functie van de lagere school. * Je bent zelf voldoende taalvaardig (mondeling en schriftelijk) om voor de leerlingen een voorbeeldfunctie uit te oefenen. Je bent bereid om je eigen taalvaardigheid verder te optimaliseren.

OO:
11106016
Code:
11106016
Vakcoördinator:
Roel Duys
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend