Integrerend werken en beroepsethiek (2006-2007)

De hoofdactiviteit in dit opleidingsonderdeel is het integreren van theoretische inzichten in praktijksituaties om vervolgens te komen tot professioneel handelen. Studenten hebben in hun opleiding heel wat theoretische kaders aangereikt gekregen en hebben geleerd om vanuit die theorie te kijken naar de praktijk. Tijdens de lessen integrerend werkenwillen we studenten leren om vanuit praktijksituaties te komen tot handelen dat gebaseerd is op theorie. Daarnaast leren we de studenten om dat beroepsmatig handelen te sturen vanuit een beroepsethische reflectie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.
 • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.

A. Volgtijdelijkheid

Sociaal werk (PBA) / / Taak-en leergroepen

B. Competenties

OO:
04103202
Code:
04103202
Vakcoördinator:
Mark Vanbroekhoven
Semester:
1
Studiepunten:
10
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd