Sociale wetenschappen (2006-2007)

OA Sociaal juridische aspecten Deel Dhr Merrie: de student maakt kennis met het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Kennis die onmisbaar is binnen de sociale hulpverlening. Deel Dhr Geudens: er wordt stilgestaan bij een belangrijk aspect binnen het sociale bijstandsrecht: de tussenkomst vanwege een OCMW bij rustoordopname met daaraan gekoppeld de behandeling van de wettelijke onderhoudsplicht. Tevens verwerven de studenten inzicht in de wetgeving rond het beheer van goederen: met name mbt de voorlopige bewindvoering. OA Sociaal filosofische aspecten Het AO CAPITA SELECTA: FILOSOFISCHE ASPECTEN verdiept filosofische achtergronden betreffende de reflectie rond diversiteit en verschil in de samenleving, evenals de ermee samenhangende individualiserende versus politiserende benadering van de zorg.. OLA Sociologische aspecten De studenten maken kennis met het systeemdenken. Het systeemdenken biedt een theoretisch kader om de complexiteit van menselijke problemen te verkennen. Het gedrag van mensen begrijpen en veranderen betekent werken met de cliëntsystemen. De communicatietheorie wordt kort geanalyseerd. De studenten krijgen hierbij een aantal inzichten die hen kunnen inspireren bij het analyseren van cliëntsituaties. OLA Pedagogische aspecten In het gedeelte pedagogie wordt vooreerst de psychologische ontwikkelingstheorie van Erikson en de specifieke ontwikkelingstaken per leeftijdsfase uitgediept. De leeftijdsfasen van zuigeling tot de puberteit worden extensief besproken. Vervolgens wordt een pedagogisch referentiekader besproken waar de essentiële pedagogische categorieën van het opvoedingsgebeuren inzichtelijk uitgewerkt worden. Er wordt gewerkt met casusmateriaal en het eigen opvoedingsgebeuren.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
09108944
Code:
09108944
Vakcoördinator:
Peter Verheyen
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend