Afstudeerproject (2006-2007)

Met het afstudeerproject komen studenten tot integratie van de leerstof van verschillende opleidingsonderdelen. Het afstudeerproject is een groepswerk. De student zal starten vanuit een geschetste praktijksituatie. Vervolgens zullen events vanuit een vooraf geschreven draaiboek studenten aanzetten om op een adequate manier te reageren op de nieuwe situatie en dit door een professioneel antwoord te formuleren vanuit de literatuur. Evidence based midwifery staat hierbij centraal. Het is noodzakelijk de nodige aandacht te besteden aan de rol van de vroedvrouw binnen de aan bod gekomen problematiek. Het afstudeerproject wordt voorgesteld voor een interne jury.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C07 De vroedvrouw is in staat de behoeften en verwachtingen van de cliënt in onderlinge dialoog te detecteren en te analyseren. Hierbij aansluitend kan zij de nodige informatie geven zodat de cliënt tot een bewust geïnformeerde keuze komt omtrent de te volgen benaderingswijze. Deze keuze dient door de vroedvrouw respectvol te worden benaderd.
 • C10 De vroedvrouw heeft de expertise om, vanuit een holistisch referentiekader, de noodzakelijke, accurate en multidimensionele zorg te verlenen aan de cliënt. Zij is in staat deze zorg aan te passen aan de levensfase van de cliënt.
 • C12 De vroedvrouw beschikt over de competenties om zich via vakliteratuur permanent bij te scholen; daarenboven is zij zich terdege bewust van het belang van wetenschappelijk onderzoek en kan zij de impact hiervan adequaat plaatsen binnen de beroepsuitoefening.
 • C15 De vroedvrouw beschikt over de nodige sociaal-communicatieve competenties om het communiceren en samenwerken met anderen adequaat te realiseren.
 • C16 De vroedvrouw kan overleggen en beschikt over het inschattingsvermogen om de cliënt door te verwijzen wanneer nodig.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes hun tweede jaar vroedkunde hebben afgesloten worden toegelaten tot dit onderdeel. Internationale studenten moeten niveau 4 Nederlands behaald hebben en zich wenden tot het departementshoofd om te worden toegelaten .

OO:
07108028
Code:
07108028
Vakcoördinator:
Gerd Christoffersen
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend