Creatieve en socio-culturele activiteiten (2006-2007)

* culturele bagage van de student vergroten op de verschillende kunstdomeinen * leren kijken naar, en omgaan met beeldende kunst en podiumkunsten * kritisch en creatief denken en handelen verrijken, en dit gebruiken in verwerkingen voor de lagere school * actuele thema’s en maatschappelijke ontwikkelingen leren onderscheiden en kritisch benaderen vanuit het cultureel esthetisch domein. Daarnaast werk je aan de beroepsspecifieke competenties: Als cultuurparticipant: * Actuele maatschappelijke thema's en ontwikkelingen identificeren en kritisch benaderen rond het cultureel-wetenschappelijke domein * De leraar kan werken aan een interpretatiekader om kritisch om te gaan met informatie rond deze thema’s en ontwikkelingen De ondersteunende kennis omvat relevante informatiebronnen. Attitudes: * organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zodanig te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden. * creatieve gerichtheid: erop gericht zijn om uit diverse situaties en informatiebronnen ideeën te genereren en deze op een originele manier gestalte te geven in een ontwikkelingsaanbod voor de kinderen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106135
Code:
11106135
Vakcoördinator:
An Crivits
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend