Functies van het sociaal cultureel werk (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel gaat de student dieper in op de 3 grote functies van het SCW: de activerende, educatieve en culturele functie. Hij maakt bestudeert grondig de rijke tradities die ook vandaag nog in het werkveld in volle ontwikkeling zijn. De student verkent de vele gangbare visies, uitgangspunten en methodieken. De student leert zich als jonge SCW-er op een persoonlijke en deskundige manier te verbinden met deze tradities en actuele ontwikkelingen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
  • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
  • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.
  • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
04103212
Code:
04103212
Vakcoördinator:
Gie Van den Eeckhaut
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd