Logistiek management (2006-2007)

De cursus 'Werken met Logistiek' bestudeert Logistiek vanuit het perspectief dat vooral de marktvraag bepaalt welke logistieke prestatie een onderneming moet leveren. Deze visie vormt de rode draad doorheen al de behandelde onderwerpen. Inleidend komen de logistieke deeltrajecten en het logistiek raamwerk aan bod. Vervolgens worden de raakvlakken tussen Logistiek en Marketing behandeld, met de klemtoon op Customer Service en Inkoop. Een derde deel omvat een aantal praktische Logistieke technieken zoals ABC-analyse, vraagvoorspelling en voorraadbeheer. Daarna wordt het deel Distributielogistiek theoretisch, maar via bedrijfsbezoeken ook praktisch benaderd. En tot slot rond het aspect ketenintegratie het Supply Chain Management verhaal af.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
-Gezien het belang van logistiek in de kostenbeheersing van productie en distributie én de noodzaak om latere probleemsituaties in de werksfeer te kunnen duiden, zijn theoretische inzichten over de logistieke basisprocessen, voor elke student een "must". -De toekomstige expeditie- en/of logistiek verantwoordelijke moet via een gedegen inzicht in de fysieke distributiestroom een juiste feeling ontwikkelen voor de materiële aspecten van de goederenstroom vanaf het verlaten van de productieafdeling tot de aflevering bij de klant. Ook de informatiestroom die de keten stuurt en begeleidt komt hier aan bod. -Daarnaast wil de cursus ook via oefeningen vaardigheden meegeven in het analyseren en optimaliseren van logistieke beslissingen en in het realiseren van kostenbesparing.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die de cursus 'Inleiding Logistiek en Transport' van het eerste jaar Bedrijfsmanagement gevolgd hebben, zijn goed voorbereid op deze cursus.

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Visser,Van Goor, 2004, Werken met logistiek,Stenfert Kroese. BUSINESS LOGISTICS, Maandblad, Brugge, Media Access

C. Aanbevolen leermiddelen

Van Goor, Marinus Ploos van Amstel, Walther Ploos van Amstel, 2005 ,Werken met distributielogistiek, Wolters-Noordhoff

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02241430
Code:
02241430
Vakcoördinator:
Brigitte Van Opstal
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands